22 113 14 87 hello@nativesworld.pl

POSTANOWIENIA UMOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH O CHARAKTERZE TURYSTYCZNO-SZKOLENIOWYM NATIVESWORLD

ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY EVENT – TOURS Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE, NR WPISU DO REJESTRU 28/14

W zawiązku z sytuacją spowodowaną Koronawirusem postanowienia tej sekcji są nadrzędne względem oryginalnych postanowień:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy o charakterze turystyczno-szkoleniowym na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy jeżeli okaże się, że obostrzenia sanitarne narzucone przez władze państwowe nie są do spełnienia przez organizatora lub obiekt wypoczynkowy (zamiana ta odnosi się szczególnie do sekcji II, punktu 1. poniższych postanowień)
 2. Jeżeli klient nie przystąpi do imprezy z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 to będzie mógł przesunąć swoją rezerwację na sezon 2021 lub otrzymać 50% zwrotu wpłaconych środków (zmiana ta odnosi się szczególnie do sekcji II, punktu 5. poniższych postanowień).
 3. Zajęcia online 1:1 z native speakerem będą odbywać się dla chętnych. Uczestnik będzie musiał dysponowac własnym urządzeniem mobilnym podłączonym do internetu.

Więcej szczegółów związanych z COVID-19 znajduje się TUTAJ.

Data aktualizacji: 27.05.2020 r.

I. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI.

 1. Zawarcie Umowy o udział w imprezie o charakterze turystyczno-szkoleniowym NativesWorld przez Klienta z Biurem Podróży Event-Tours (zw. Organizatorem) następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.nativesworld.pl  na zasadach określonych niniejszymi warunkami. Oferta, szczegółowy program imprezy o charakterze turystyczno-szkoleniowym NativesWorld dostępne na stronie internetowej www.nativesworld.pl, oświadczenie dot. ubezpieczenia Organizatora na rzecz Klienta oraz poniższe Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Organizatorem.   Zawarcie umowy między Klientem a Organizatorem oznacza zgodę Klienta na postanowienia niniejszych Warunków Uczestnictwa oraz zakres świadczeń określonych w umowie, programie i ofercie.
 2. Przy zawarciu umowy Klient zobowiązuje się do wpłacenia na rzecz Organizatora zaliczki określonej w na stronie internetowej www.nativesworld.pl, w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 5 dni od daty zawarcia umowy.
 3. Uregulowanie pełnej należności za udział w imprezie powinno nastąpić w uzgodnionym terminie, nie później niż 28 dni przed rozpoczęciem imprezy o charakterze turystyczno-szkoleniowym.
 4. Jeżeli umowa zostaje zawarta później niż 28 dni przed rozpoczęciem imprezy o charakterze turystyczno-szkoleniowym, Klient jest zobowiązany zapłacić 100% ceny imprezy w dniu zawarcia Umowy lub w terminie określonym w Umowie.
 5. Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego przez Klienta, wynikającego z zawartej Umowy, jest wskazany przez Organizatora rachunek bankowy lub kasa Organizatora określony na stronie www.nativesworld.pl.
 1. Niedokonanie wpłaty w określonym terminie powoduje skreślenie z listy uczestników i rozwiązanie umowy, na warunkach określonych  w § II, pkt 3.
 2. Organizator imprezy o charakterze turystyczno-szkoleniowym NativesWorld potwierdza otrzymanie pieniędzy za imprezę o charakterze turystyczno-szkoleniowym fakturą zaliczkową VAT, która zostanie przekazana w formie elektronicznej Klientowi w terminie 14 dni od jej wystawienia.
 3. Faktura końcowa będzie wystawiona z chwilą wpłacenia całkowitej należności wynikającej z umowy z klientem w terminie wskazanym w punkcie 3.
 4. Klient zobowiązany jest do podania w tytule przelewu na rzecz imprezy o charakterze turystyczno-szkoleniowym, danych uczestnika tj. jego imienia i nazwiska oraz wybranej imprezy o charakterze turystyczno-szkoleniowym NativesWorld

II. ODSTĄPIENIE OD  UDZIAŁU W IMPREZIE, ODWOŁANIE IMPREZY.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do  odwołania imprezy w terminie nie krótszym niż 21 dni od zaplanowanej daty jej rozpoczęcia, gdy nie osiągnie się wymaganego minimum uczestników lub w każdej chwili przed rozpoczęciem imprezy z powodu siły wyższej, związanej z decyzją władz państwowych, niepokojów wewnętrznych, kataklizmów przyrody.  Klientowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, jedynie zwrot wpłaconej kwoty.
 2. Klient może odstąpić od umowy bez jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Organizatora jeżeli: a) cena imprezy wzrośnie w stosunku do ceny umownej, a Klient powiadomi Organizatora o odstąpieniu od umowy najpóźniej w ciągu 3 dni od chwili otrzymania wiadomości o zwyżce ceny; b) istotne warunki umowy między Organizatorem a Klientem, z powodów niezależnych od Organizatora, uległy zmianie przed rozpoczęciem imprezy o charakterze turystyczno-szkoleniowym. Klient ma obowiązek poinformowania Organizatora o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie istotnych warunków umowy.
 3. Jeżeli Klient rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, w tym m.in. z powodu: niedotrzymania warunków płatności, niedostarczenia dokumentów, choroby, nieprzybycia na zbiórkę, innych przypadków losowych, Organizator zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot (przewidzianych w art. 396 kodeksu cywilnego) stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami organizacyjnymi imprezy o charakterze turystyczno-szkoleniowym, jednakże kwota potrącenia nie będzie przekraczać: a) 30% – jeśli złożenie rezygnacji nastąpiło do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy; b) do 50% ceny imprezy – jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 29 a 14 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy; c) do 70% ceny imprezy jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 13 a 5 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy; d) do 90% ceny imprezy jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło do 4 dnia przed rozpoczęciem imprezy. Na życzenie Klienta Organizator przedstawi indywidualne wyliczenie poniesionych przez niego kosztów.
 4. Jeżeli w miejsce osoby rezygnującej Klient na piśmie przedstawi inną osobę mogącą uczestniczyć w imprezie, a osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z umowy obowiązki, w czasie pozwalającym Organizatorowi na dokonanie niezbędnych formalności związanych z wyjazdem, tj. nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, wówczas od Klienta zostanie pobrana jedynie opłata manipulacyjna równoważna faktycznie poniesionym przez Organizatora kosztom – nie wyższa niż 100 PLN.
 5. Klient, który dokonał zakupu usługi o charakterze turystyczno-szkoleniowym za pomocą formularza zgłoszeniowego i dokona wpłaty środków, o którym mowa w Rozdziale I pkt 1, ma prawo do rezygnacji w terminie 14 dni od daty przesłania zgłoszenia do Organizatora. W opisywanym ww. przypadku Klienta nie obciąża się kosztami rezygnacji, wynikającymi z zapisów Rozdziału II pkt 1-4.
 6. Rezygnacja Klienta z udziału w imprezie musi być złożona w formie elektronicznej na adres info@nativesworld.com. Korespondencja musi zawierać jednoznaczne oświadczenie o rezygnacji Klienta z udziału w imprezie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta odszkodowania z tytułu utraconych zysków.
 8. Jeżeli Klient zrezygnuje z imprezy o charakterze turystyczno-szkoleniowym NativesWorld po jej rozpoczęciu lub do nich nie przystąpi, co wynika z winy Uczestnika to uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

III. ZMIANA PROGRAMU, TERMINU IMPREZY.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy o charakterze turystyczno-szkoleniowym NativesWorld lub informacji zawartych w katalogu przed rozpoczęciem imprezy lub w uzasadnionych przypadkach także w trakcie jej trwania, jednakże zmiany te nie mogą powodować istotnych zmian postanowień umowy a standard i zakres świadczeń musi zostać zachowany.
 2.   W przypadku   wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności niezawinionych przez   Organizatora przed rozpoczęciem imprezy o charakterze turystyczno-szkoleniowym, w wyniku których Organizator zmuszony jest zmienić istotne warunki umowy z Klientem, Organizator niezwłocznie powiadomi o tym Klienta na piśmie lub w inny skuteczny sposób. Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora czy akceptuje proponowaną zmianę umowy czy odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych na rzecz Organizatora opłat.
 3. Zmiana terminu imprezy przez Klienta jest równoznaczna z rezygnacją z jednej imprezy i powtórnym jej wykupieniem.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.

 1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: a) działaniem lub zaniechaniem Klienta; b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć lub uniknąć; c) siłą wyższą;
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy o charakterze turystyczno-szkoleniowym NativesWorld do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Klienta, jednak nie wyższej niż dwukrotna wysokość ceny usługi o charakterze turystyczno-szkoleniowym. Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora nie dotyczy szkód na osobie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Klienta, gdy w wyniku winy, lekkomyślności lub niedbalstwa Klienta dojdzie do zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży mienia. Podczas kolonii i obozów, ze względu na specyfikę tego rodzaju imprez, Organizator odpowiada tylko za te przedmioty wartościowe (szczególnie aparaty fotograficzne, telefoniczne, sprzęt elektroniczny) oraz pieniądze uczestników, które zostały złożone do depozytu u wychowawców. Za przedmioty nie złożone do depozytu, które zostały skradzione lub zniszczone podczas trwania kolonii / obozu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności, niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, spowodowane działaniem siły wyższej, w tym: działaniami wojennymi, strajkami, zamieszkami, decyzjami władz politycznych i za niezrealizowany w związku z tym w pełni program, działaniem lub zaniechaniem Uczestnika albo osoby zgłaszającej, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nie pozostających w stosunku prawnym z Organizatorem.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany rozkładu jazdy autokarów i pociągów przed rozpoczęciem imprezy o charakterze turystyczno-szkoleniowym, mając obowiązek niezwłocznie poinformować o zmianie Klienta. Na przystankach podczas dojazdu do miejsca docelowego organizacji imprezy o charakterze turystyczno-szkoleniowym mogą wystąpić opóźnienia niezawinione Organizatora.
 6. Organizator posiada gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez  INTER Polska TU S.A. Na mocy zawartej pomiędzy INTER POLSKA TU S.A. i Biuro Podróży Event-tours  umowy generalnej ubezpieczenia każdy uczestnik imprezy o charakterze turystyczno-szkoleniowym Biura Podróży Event-Tours zgłoszony do INTER POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem INTER POLSKA oraz może zostać objęty ubezpieczeniem dodatkowym o Koszty Imprezy Turystycznej.
 7. Jeżeli w umowie nie zaznaczono inaczej, Organizator zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Uczestnikom imprez krajowych (NW do 10 000 PLN).
 8. Dane ubezpieczonych będą udostępnione do INTER Polska TU S.A. z siedzibą przy al. Jerozolimskich 172 w Warszawie, w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA.

 1. Klient ma prawo do świadczeń określonych w umowie, ofercie oraz programie imprezy o charakterze turystyczno-szkoleniowym, w tym do korzystania z fachowej opieki i pomocy przedstawicieli i pracowników Organizatora.
 2. Niewykorzystanie w trakcie trwania imprezy o charakterze turystyczno-szkoleniowym wszystkich świadczeń przez Klienta, z przyczyn leżących po stronie Klienta, nie uprawnia go do zwrotu zapłaconej należności. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykorzystanie świadczeń przez  Klienta, za które winę ponosi przedsiębiorca, Klient posiada prawo do dochodzenia do zwrotu części wniesionych opłat.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w ofercie i umowie.
 4. Klient lub jego prawny opiekun ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z winy Klienta, wyrządzone Usługodawcy i jego Kontrahentom i zobowiązany jest do pokrycia kosztów ich usunięcia w miejscu powstania lub innym miejscu ustalonym z Organizatorem.
 5. Od chwili rozpoczęcia się imprezy Klient zobowiązany jest do stosowania  się do zaleceń porządkowych przedstawicieli / pracowników Organizatora, jak również do wskazań dotyczących realizacji programu imprezy o charakterze turystyczno-szkoleniowym NativesWorld.
 6.   W przypadku poważnego naruszenia reguł wycieczki / imprezy o charakterze  turystyczno szkoleniowym Organizator może rozwiązać z Klientem umowę w trybie natychmiastowym i skreślić go z listy Uczestników bez prawa zwrotu za niewykorzystane świadczenia. W takim wypadku wszelkie koszty związane z pobytem i powrotem obciążają Klienta. Opiekunowie prawni Klienta niepełnoletniego zobowiązani są odebrać go w przeciągu 48 godzin (lub w innym czasie ustalonym z Organizatorem) na własny koszt. W przypadku nieodebrania skreślonego z listy Klienta – Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania go pod opiekę właściwych władz.
 7. Prawny Opiekun Uczestnika ma prawo do bezpośredniego kontaktu z koordynatorem Imprezy turystycznej pod numerem telefonu podanym przez Organizatora.
 8. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa i regulaminu imprezy o charakterze turystyczno-szkoleniowym NativesWorld. W szczególności zabronione jest palenie tytoniu, zażywanie środków odurzających, spożywanie alkoholu oraz samowolne opuszczanie miejsca, w którym odbywa się impreza o charakterze turystyczno-szkoleniowym NativesWorld.

VI. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO).

 1. Uczestnik powierza Organizatorowi, w imieniu i na rzecz Uczestnika przetwarzanie danych osobowych wchodzących w skład Zbioru – wyłącznie w celu wywiązania się przez Organizatora z zadań określonych w umowie podstawowej oraz na okres świadczenia usług z niej wynikających, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
 2. Organizator przyjmuje do  przetwarzania dane osobowe, wchodzące w skład Zbioru, w celu realizacji umowy podstawowej oraz oświadcza,  iż zna i wypełnia obowiązujące w tym zakresie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 Nr 100, poz. 1024).
 3. Organizator zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z ww. przepisami oraz do zachowania wymaganej staranności w zabezpieczeniu powierzonych mu danych osobowych zgodnie z przepisami regulacji unijnych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych.
 4. Organizator zobowiązuje się do spełnienia wymagań zapisów regulacji unijnych Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady tzw. Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) w zakresie przeprowadzenia analizy ryzyka, z zagwarantowanym prawem Uczestnika do rozliczalności tego obowiązku wobec Organizatora.
 5. Organizator odpowiada za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych, w tym ich właściwą ochronę, przez wszystkie osoby, które realizują wykonanie niniejszej Umowy oraz przez podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub wynikającymi z obowiązujących przepisów.
 6. Organizator zobowiązuje się, że będzie przetwarzał dane osobowe  wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji zadań i usług zleconych Organizatorowi w ramach umowy podstawowej, w sposób i w granicach określonych przez Uczestnika.
 7. Maksymalny zakres danych osobowych powierzanych Organizatorowi:
 • Adres e-mail opiekuna​
 • Imię i nazwisko opiekuna
 • Imię i nazwisko uczestnika
 • Numery telefonów opiekunów
 • Numer telefonu uczestnika
 • PESEL uczestnika
 • Adres zamieszkania uczestnika
 • Adres zamieszkania opiekunów
 • Historię przebytych chorób
 • Szkoła uczestnika

Dalsze szczegóły związane z ochroną Państwa danych znajdą Państwo pod adresem https://event-tours.pl/polityka-prywatnosci/.

VII. SPRAWY SPORNE.

 1. Reklamacje w sprawie usług poświadczone przez przedstawiciela Organizatora (pilota / opiekuna grupy) winny być wniesione na piśmie w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy o charakterze turystyczno-szkoleniowym. Wszelkie reklamacje napływające po tym czasie do biura będą uznane za bezskuteczne. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi w ciągu 30 dni od daty jej wpłynięcia.
 2. Wysokość zwracanych kosztów oblicza się biorąc za podstawę wartość utraconego świadczenia w stosunku do ceny imprezy.
 3. Właściwym do rozstrzygania innych spraw, nie objętych niniejszymi Warunkami, jest sąd odpowiedni do miejsca siedziby Biura Podróży Event-tours.

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W zakresie nieuregulowanym w Umowie i Warunkach uczestnictwa mają zastosowanie przepisy Ustawy o usługach turystycznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony Konsumenta.
 2. Klient wyraża zgodę na zachowanie i przetwarzanie jego danych osobowych ( zgodnie z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Szczegółowa polityka prywatności znajduje się pod adresem https://www.nativesworld.com/polityka-prywatnosci.) dla potrzeb Organizatora oraz wykorzystania wizerunku na fotografiach z imprez organizowanych przez Biuro Podróży Event-tours.
 3. Klient upoważnia Organizatora do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 4. Klient ma prawo wglądu i korekty danych dotyczących jego osoby w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy o charakterze turystyczno-szkoleniowym, a także nie wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku na fotografiach z imprez organizowanych przez Biuro Podróży Event-tours (w pisemnego oświadczenia złożonego podczas podpisania umowy).

IX. ZAWIADOMIENIA

Wszelkie pisemne  zawiadomienia w związku z wykonaniem poszczególnych umów i Warunków Uczestnictwa  Klient zobowiązuje się przekazać Organizatorom osobiście lub za pośrednictwem listu poleconego na adres Biuro Podróży Event-Tours ul. Zagórskiego 64, 71-810 Szczecin w formie pisemnej w terminie do 14 dni od zakończenia imprezy o charakterze turystyczno-szkoleniowym.

 • Informacja dotycząca plików Cookies

Informacja dotycząca plików Cookies

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Dalsze informacje znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności.